Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti 3MR, s.r.o.

Preambula

            Spoločnosť 3MR, s.r.o. so sídlom Lesná 6A, 080 01 Prešov, IČO: 51 013 797, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34985/P, je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného poskytovanie osobných tréningov pod dohľadom kvalifikovaných trénerov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú uverejnené na webovej adrese obchodnej spoločnosti: www.3mrsport.sk.

1.Úvodné ustanovenia

A. Vymedzenie pojmov

Pre účely týchto VOP sa rozumie:

1.1 Klient – fyzická osoba, ktorá je držiteľom klientskej karty a je tak oprávnená využívať služby Centra a Osobného trénera

1.2 Objednávateľ –záujemca o Balík služieb, ktorý ešte neuhradil poplatok za ním vybraný Balík služieb.

1.3 Obchodná spoločnosť –obchodná spoločnosť 3MR, s.r.o. so sídlom Lesná 6A, 080 01  Prešov, IČO: 51 013 797, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34985/P, ktorá okrem iného prevádzkuje svoju činnosť spojenú s poskytovaním osobných tréningov v Centre.

1.4 Centrum – fitness centrum City Gym – ZOC MAX Prešov prevádzkované v Prešove na adrese Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov alebo iné fitness centrum, v ktorom Obchodná spoločnosť uskutočňuje Tréningové jednotky.

1.5 Osobný tréner – spoločník alebo zamestnanec obchodnej spoločnosti 3MR,s.r.o. ktorý poskytuje Klientovi osobný tréning za odplatu podľa Cenníka zverejneného Obchodnou spoločnosťou na jej Webovej adrese a je povinný vykonávať dohľad nad využívaním služieb zo strany Klienta, a ktorý poskytuje Klientovi poradenstvo a inštruktáž bezprostredne súvisiacich s aktivitami Klienta v Centre.

1.6 Otváracie hodiny – čas,počas ktorého Osobný tréner poskytuje Klientovi služby súvisiace s tréningom a počas ktorého je možné využívať služby Centra.Otváracie hodiny sú uvedené na vstupe do Centra ako aj na Webovej adrese.

1.7 Balík služieb –opakované poskytovanie služieb s pevne určenou cenou a stanoveným rozsahom služieb podľa konkrétneho Balíka služieb.

1.8 Tréningová jednotka –jeden tréning s Osobným trénerom v trvaní 1 hodiny (60 min.).

1.9 Cenník – prehľad cienza služby poskytované Obchodnou spoločnosťou v Centre. Klient má možnosť oboznámiť sa s Cenníkom na Webovej adrese. Obchodná spoločnosť si vyhradzujeprávo na zmenu cien Cenníka.

1.10 Webová adresa – internetová stránka www.3mrsport.sk,na ktorej je možné nájsť informácie o Obchodnej spoločnosti, o Osobných tréneroch, aktuálne informácie, Cenník, VOP a pod.

2. Zmluvný vzťah – vznik, povaha a zánik

2.1 Objednávateľ má právo vybrať si z ponuky Balíkov služieb Obchodnej spoločnosti uvedenej v rámci Cenníka na Webovej adrese.

2.2 Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Obchodnou spoločnosťou vzniká zaplatením poplatku za vybraný Balík služieb na bankový účet Obchodnej spoločnosti, prípadne v hotovosti do rúk Osobného trénera pred absolvovaním prvej Tréningovej jednotky. Tento moment sa považuje za moment uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní služieb – účasť na tréningoch.

2.3 Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú, ktorej uplynutie závisí od toho – ktorého Balíka služieb.

2.4 Zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike vzťahujúcich sa na zmluvný vzťah.

2.5 Zmluvný vzťah podľa týchto VOP zaniká v prvom rade splnením, pokiaľ nedôjde k jeho zániku iným spôsobom. Splnením sa rozumie absolvovanie všetkých Tréningových jednotiek v rámci Klientom zakúpeného Balíka služieb.

2.6 Okrem prípadu podľa odseku 2.5. môže dôjsť k zániku zmluvného vzťahu:

2.6.1. dohodou zmluvných strán,

2.6.2. odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pokiaľ to pripúšťajú tieto VOP.

2.7 V prípade, že k zániku zmluvného vzťahu dôjde po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, Obchodná spoločnosť je povinná vrátiť Klientovi časť poplatku, ktorá sa rovná neabsolvovanej časti Tréningových jednotiek Balíka služieb.

2.8 Klient má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu takým prejavom vôle, z ktorého je zrejmé, kto ho robí, že je určený Obchodnej spoločnosti, kedy došlo k uzatvoreniu zmluvy, aká služba je predmetom zmluvy, a že je vôľou Klienta odstúpiť od zmluvy. Obchodná spoločnosť prijatie odstúpenia od zmluvy bez odkladu potvrdí Klientovi.

2.9 Obchodná spoločnosť má právo od zmluvy odstúpiť v prípade ak Klient neabsolvoval z dôvodov na strane Klienta všetky Tréningové jednotky v priebehu jedného roka od zakúpenia Balíka služieb.

2.10 Klient berie na vedomie, že ak dôjde k zániku zmluvného vzťahu odstúpením, nebude mu vrátený poplatok uhradený za ním vybraný Balík služieb.

3. Platobné podmienky

3.1 Poplatok za Balík služieb je uvedený v rámci Cenníka uverejneného na Webovej adrese Obchodnej spoločnosti.

3.2 Obchodná spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien Balíkov služieb. Zmena cien Balíkov služieb sa na Klientov vzťahuje až po absolvovaní všetkých Tréningových jednotiek v rámci už zakúpeného Balíka služieb Klientom.

3.3 Poplatok za zakúpený Balík služieb sa uhrádza bankovým prevodom na bankový účet Obchodnej spoločnosti s identifikačnými údajmi platby (variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol). Poplatok za zakúpený Balík služieb je možné uhradiť aj v hotovosti ku dňu prvej Tréningovej jednotky k rukám Osobného trénera.

4. Práva a povinnosti Klienta

4.1 Objednávateľ má právo vybrať si z ponuky služieb Balík služieb zahŕňajúci Tréningové jednotky s Osobným trénerom,vypracovanie stravovacieho plánu na mieru a diagnostiku v rámci Cenníka uvedeného na Webovej adrese.

4.2 Klient je povinný zúčastniť sa Tréningovej jednotky v čase, ktorý si vopred dohodol s Osobným trénerom. Tréningové jednotky sa uskutočňujú v Centre v čase Otváracích hodín Centra alebo mimo Centra po dohode Klienta s Osobným trénerom.

4.3 Klient sa na Tréningových jednotkách zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo s ohľadom na svoj zdravotný stav a telesné schopnosti, ktoré nie sú Osobnému trénerovi známe, alebo ktoré Klient Osobnému trénerovi zamlčal.

4.4 Počas konania Tréningovej jednotky je Klient povinný dodržiavať inštrukcie Osobného trénera v záujme správneho prevedenia jednotlivých cvikov a vlastnej bezpečnosti. Osobný tréner nezodpovedá za zranenia spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií Klientom, prípadne ak Klient vykonáva jednotlivé cviky bez dohľadu Osobného trénera. Osobný tréner nezodpovedá ani vtedy, ak bolo zranenie alebo iná indispozícia Klienta spôsobené v dôsledku zamlčania zdravotného stavu Klientom.

4.5 Neúčasť na dohodnutej Tréningovej jednotke je Klient povinný oznámiť Osobnému trénerovi aspoň 3 hodiny pred dohodnutým časom Tréningovej jednotky. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné oznámiť Osobnému trénerovi neabsolvovanie Tréningovej jednotky aj v čase kratšom ako 3 hodiny pred dohodnutým časom Tréningovej jednotky. V prípade neoznámenia neúčasti na dohodnutej Tréningovej jednotke, vynechaná Tréningová jednotka prepadá.

4.6 Klient má právo byť pravidelne (aspoň 1x mesačne)informovaný o dosiahnutom pokroku prostredníctvom vykonanej diagnostiky.

4.7 Jednotlivé Balíky služieb je Klient povinný vyčerpať do jedného roka od ich zakúpenia. V opačnom prípade nevyčerpané Tréningové jednotky prepadnú bez možnosti vrátenia peňazí.

5. Práva a povinnosti Osobného trénera

5.1 Osobný tréner má právo odmietnuť Objednávateľa z dôvodu zdravotného stavu Objednávateľa, kedy vykonávanie Tréningových jednotiek by neprispelo k zlepšeniu zdravotného stavu Objednávateľa, alebo z dôvodu prekročenia kapacity Klientov Osobného trénera.

5.2 Pred zakúpením Balíka služieb je Osobný tréner povinný vykonať s Objednávateľom pohovor zameraný na oboznámenie sa s cieľmi Objednávateľa, ktoré chce Objednávateľ dosiahnuť v rámci Tréningových jednotiek, tréningovými postupmi, týmito VOP a pod.

5.3 Osobný tréner má právo odmietnuť vykonať Tréningovú jednotku s Klientom v prípade, ak má Osobný tréner podozrenie, že by Klient mohol byť pod vplyvom alkoholu, omamnej alebo psychotropnej látky, prípadne ak momentálny zdravotný stav Klienta podľa posúdenia Osobného trénera neumožňuje plnohodnotné uskutočnenie Tréningovej jednotky. Osobný tréner zároveň s Klientom dohodne Tréningovú jednotku na iný vhodný čas.

5.4 V prípade, ak sa Tréningová jednotka nemôže vykonať z dôvodov na strane Osobného trénera, dohodne Osobný tréner s Klientom vykonanie Tréningovej jednotky na iný vhodný čas.

5.5 Osobný tréner je povinný dostatočne Klientovi vysvetliť techniku jednotlivých cvikov a dohliadať na správne prevedenie cvikov Klientom.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Objednávateľ uhradením poplatku za Balík služieb vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah z toho založený medzi ním a Obchodnou spoločnosťou a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením týchto VOP.

6.2 Na právny vzťah založený medzi Klientom a Obchodnou spoločnosťou sa budú aplikovať VOP platné v čase uhradenia poplatku za Balík služieb.

6.3 V prípade, ak dôjde k zmene týchto VOP počas využívania služieb v rámci zakúpeného Balíka služieb Klientom, na právny vzťah medzi Klientom a Obchodnou spoločnosťou sa bude aplikovať nové znenie týchto VOP až po zakúpení nového Balíka služieb Klientom. Ďalším zakúpením Balíka služieb tak Klient vyjadruje súhlas s týmito VOP platnými v danom čase.

6.4 Všetky zmeny týchto VOP budú vykonané vo forme dodatkov v písomnej alebo elektronickej podobe.

6.5 O zmene týchto VOP bude Obchodná spoločnosť informovať Klientov oznámením zverejneným na Webovej adrese.

6.6 Tieto VOP a všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť aúčinnosť dňom ich prijatia.

6.7 Iné dojednania vzťahujúce sa na Klienta v Centre,ktoré nie sú uvedené v týchto VOP sa spravujú príslušnými všeobecnými obchodnými podmienkami Centra.