Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti 3MR, s.r.o.

Preambula

Spoločnosť 3MR, s.r.o. so sídlom Lesná 6A, 080 01 Prešov, IČO: 51 013 797, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34985/P, je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného poskytovanie osobných tréningov pod dohľadom kvalifikovaných trénerov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú uverejnené na webovej adrese obchodnej spoločnosti: www.3mrsport.sk.

1.Úvodné ustanovenia

A. Vymedzenie pojmov

Pre účely týchto VOP sa rozumie:

1.1 Klient – fyzická osoba, ktorá je držiteľom klientskej karty a je tak oprávnená využívať služby Centra a Osobného trénera

1.2 Objednávateľ –záujemca o Balík služieb, ktorý ešte neuhradil poplatok za ním vybraný Balík služieb.

1.3 Obchodná spoločnosť –obchodná spoločnosť 3MR, s.r.o. so sídlom Lesná 6A, 080 01  Prešov, IČO: 51 013 797, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34985/P, ktorá okrem iného prevádzkuje svoju činnosť spojenú s poskytovaním osobných tréningov v Centre.

1.4 Centrum – fitness centrum akékoľvek fitness centrum, v ktorom Obchodná spoločnosť uskutočňuje Tréningové jednotky.

1.5 Osobný tréner – spoločník, zamestnanec alebo zmluvný spolupracovník obchodnej spoločnosti 3MR,s.r.o. ktorý poskytuje Klientovi osobný tréning za odplatu podľa Cenníka zverejneného Obchodnou spoločnosťou na jej Webovej adrese a je povinný vykonávať dohľad nad využívaním služieb zo strany Klienta, a ktorý poskytuje Klientovi poradenstvo a inštruktáž bezprostredne súvisiacich s aktivitami Klienta v Centre.

1.6 Otváracie hodiny – čas, počas ktorého Osobný tréner poskytuje Klientovi služby súvisiace s tréningom a počas ktorého je možné využívať služby Centra. Otváracie hodiny sú uvedené na vstupe do Centra ako aj na Webovej adrese.

1.7 Balík služieb –opakované poskytovanie služieb s pevne určenou cenou a stanoveným rozsahom služieb podľa konkrétneho Balíka služieb.

1.8 Tréningová jednotka –jeden tréning s Osobným trénerom v trvaní 1 hodiny (60 min.).

1.9 Cenník – prehľad cien za služby poskytované Obchodnou spoločnosťou v Centre. Klient má možnosť oboznámiť sa s Cenníkom na Webovej adrese. Obchodná spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien Cenníka.

1.10 Webová adresa – internetová stránka www.3mrsport.sk,na ktorej je možné nájsť informácie o Obchodnej spoločnosti, o Osobných tréneroch, aktuálne informácie, Cenník, VOP a pod.

2. Zmluvný vzťah – vznik, povaha a zánik

2.1 Objednávateľ má právo vybrať si z ponuky Balíkov služieb Obchodnej spoločnosti uvedenej v rámci Cenníka na Webovej adrese.

2.2 Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Obchodnou spoločnosťou vzniká zaplatením poplatku za vybraný Balík služieb na bankový účet Obchodnej spoločnosti, prípadne v hotovosti do rúk Osobného trénera pred absolvovaním prvej Tréningovej jednotky. Tento moment sa považuje za moment uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní služieb – účasť na tréningoch.

2.3 Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú, ktorej uplynutie závisí od toho – ktorého Balíka služieb.

2.4 Zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike vzťahujúcich sa na zmluvný vzťah.

2.5 Zmluvný vzťah podľa týchto VOP zaniká v prvom rade splnením, pokiaľ nedôjde k jeho zániku iným spôsobom. Splnením sa rozumie absolvovanie všetkých Tréningových jednotiek v rámci Klientom zakúpeného Balíka služieb.

2.6 Okrem prípadu podľa odseku 2.5. môže dôjsť k zániku zmluvného vzťahu:

2.6.1. dohodou zmluvných strán,

2.6.2. výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pokiaľ to pripúšťajú tieto VOP.

2.7 V prípade, že k zániku zmluvného vzťahu dôjde po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, Obchodná spoločnosť môže vrátiť Klientovi časť poplatku, ktorý sa rovná neabsolvovanej časti Tréningových jednotiek Balíka služieb.

2.8 Klient má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu, avšak v takom prípade sa už zaplatená cena za balík služieb nevracia, a obchodná spoločnosť je oprávnená si ho ponechať.

2.9 Obchodná spoločnosť má právo vypovedať zmluvu v prípade ak Klient neabsolvoval z dôvodov na strane Klienta všetky Tréningové jednotky v priebehu jedného roka od zakúpenia Balíka služieb. V takomto prípade sa už zaplatená cena za balík služieb nevracia, a obchodná spoločnosť je oprávnená si ho ponechať.

3. Platobné podmienky

3.1 Poplatok za Balík služieb je uvedený v rámci Cenníka uverejneného na Webovej adrese Obchodnej spoločnosti.

3.2 Obchodná spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien Balíkov služieb. Zmena cien Balíkov služieb sa na Klientov vzťahuje až po absolvovaní všetkých Tréningových jednotiek v rámci už zakúpeného Balíka služieb Klientom.

3.3 Poplatok za zakúpený Balík služieb sa uhrádza bankovým prevodom na bankový účet Obchodnej spoločnosti s identifikačnými údajmi platby (variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol). Poplatok za zakúpený Balík služieb je možné uhradiť aj v hotovosti ku dňu prvej Tréningovej jednotky k rukám Osobného trénera.

4. Práva a povinnosti Klienta

4.1 Objednávateľ má právo vybrať si z ponuky služieb Balík služieb zahŕňajúci Tréningové jednotky s Osobným trénerom, vypracovanie stravovacieho plánu na mieru a diagnostiku v rámci Cenníka uvedeného na Webovej adrese.

4.2 Klient je povinný zúčastniť sa Tréningovej jednotky v čase, ktorý si vopred dohodol s Osobným trénerom. Tréningové jednotky sa uskutočňujú v Centre v čase Otváracích hodín Centra alebo mimo Centra po dohode Klienta s Osobným trénerom.

4.3 Klient sa na Tréningových jednotkách zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo s ohľadom na svoj zdravotný stav a telesné schopnosti, ktoré nie sú Osobnému trénerovi známe, alebo ktoré Klient Osobnému trénerovi zamlčal.

4.4 Počas konania Tréningovej jednotky je Klient povinný dodržiavať inštrukcie Osobného trénera v záujme správneho prevedenia jednotlivých cvikov a vlastnej bezpečnosti. Osobný tréner nezodpovedá za zranenia spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií Klientom, prípadne ak Klient vykonáva jednotlivé cviky bez dohľadu Osobného trénera. Osobný tréner nezodpovedá ani vtedy, ak bolo zranenie alebo iná indispozícia Klienta spôsobené v dôsledku zamlčania zdravotného stavu Klientom.

4.5 Neúčasť na dohodnutej Tréningovej jednotke je Klient povinný oznámiť Osobnému trénerovi aspoň 3 hodiny pred dohodnutým časom Tréningovej jednotky. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné oznámiť Osobnému trénerovi neabsolvovanie Tréningovej jednotky aj v čase kratšom ako 3 hodiny pred dohodnutým časom Tréningovej jednotky. V prípade neoznámenia neúčasti na dohodnutej Tréningovej jednotke, vynechaná Tréningová jednotka prepadá.

4.6 Klient má právo byť pravidelne (aspoň 1x mesačne) informovaný o dosiahnutom pokroku prostredníctvom vykonanej diagnostiky.

4.7 Jednotlivé Balíky služieb je Klient povinný vyčerpať do jedného roka od ich zakúpenia. V opačnom prípade nevyčerpané Tréningové jednotky prepadnú bez možnosti vrátenia peňazí. V prípade ak má klient záujem o vyčerpanie balíka služieb po uplynutí tejto lehoty, je klient povinný zakúpiť si nový balík služieb, avšak prednostne sa bude po kúpe realizovať pôvodný, už skôr zakúpený balík služieb, ktorý je klient povinný úplne vyčerpať, a až vtedy je možné začať realizovať nový zakúpený balík služieb.

5. Práva a povinnosti Osobného trénera

5.1 Osobný tréner má právo odmietnuť Objednávateľa z dôvodu zdravotného stavu Objednávateľa, kedy vykonávanie Tréningových jednotiek by neprispelo k zlepšeniu zdravotného stavu Objednávateľa, alebo z dôvodu prekročenia kapacity Klientov Osobného trénera.

5.2 Pred zakúpením Balíka služieb je Osobný tréner povinný vykonať s Objednávateľom pohovor zameraný na oboznámenie sa s cieľmi Objednávateľa, ktoré chce Objednávateľ dosiahnuť v rámci Tréningových jednotiek, tréningovými postupmi, týmito VOP a pod.

5.3 Osobný tréner má právo odmietnuť vykonať Tréningovú jednotku s Klientom v prípade, ak má Osobný tréner podozrenie, že by Klient mohol byť pod vplyvom alkoholu, omamnej alebo psychotropnej látky, prípadne ak momentálny zdravotný stav Klienta podľa posúdenia Osobného trénera neumožňuje plnohodnotné uskutočnenie Tréningovej jednotky. Osobný tréner zároveň s Klientom dohodne Tréningovú jednotku na iný vhodný čas.

5.4 V prípade, ak sa Tréningová jednotka nemôže vykonať z dôvodov na strane Osobného trénera, dohodne Osobný tréner s Klientom vykonanie Tréningovej jednotky na iný vhodný čas.

5.5 Osobný tréner je povinný dostatočne Klientovi vysvetliť techniku jednotlivých cvikov a dohliadať na správne prevedenie cvikov Klientom.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Objednávateľ uhradením poplatku za Balík služieb vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah z toho založený medzi ním a Obchodnou spoločnosťou a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením týchto VOP.

6.2 Na právny vzťah založený medzi Klientom a Obchodnou spoločnosťou sa budú aplikovať VOP platné v čase uhradenia poplatku za Balík služieb.

6.3 V prípade, ak dôjde k zmene týchto VOP počas využívania služieb v rámci zakúpeného Balíka služieb Klientom, na právny vzťah medzi Klientom a Obchodnou spoločnosťou sa bude aplikovať nové znenie týchto VOP až po zakúpení nového Balíka služieb Klientom. Ďalším zakúpením Balíka služieb tak Klient vyjadruje súhlas s týmito VOP platnými v danom čase.

6.4 Všetky zmeny týchto VOP budú vykonané vo forme dodatkov v písomnej alebo elektronickej podobe.

6.5 O zmene týchto VOP bude Obchodná spoločnosť informovať Klientov oznámením zverejneným na Webovej adrese.

6.6 Tieto VOP a všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich prijatia.

6.7 Iné dojednania vzťahujúce sa na Klienta v Centre, ktoré nie sú uvedené v týchto VOP sa spravujú príslušnými všeobecnými obchodnými podmienkami Centra.Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 04.08.2020.REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti 3MR, s.r.o.

Článok I

Všeobecné ustanovenia

  1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho 3MR, s.r.o. so sídlom Lesná 6A, 080 01 Prešov, IČO: 51 013 797, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34985/P, ako predávajúci a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovarov a služieb nadobudnutých od predávajúceho.

  2. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovarov a služieb. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

  3. Predávajúci je poskytovateľom osobných tréningov pod dohľadom kvalifikovaných trénerov.

  4. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Článok II

Dĺžka záruky

  1. Kupujúci je povinný reklamovať nesprávne, resp. neúplne poskytnutú službu bezodkladne, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu.

  2. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

Článok III

Uplatnenie a spôsob vybavenia reklamácie

  1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho.

  2. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to písomne bezprostredne po prijatí reklamácie.

  3. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok je platný od 03.08.2020 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho a tiež v prevádzke predávajúceho.